Abonnementsavtale for bruk av Rendra O

Oppdatert: 21.12.2016

1 Bakgrunn

Denne avtalen ( «Avtalen») er inngått mellom selskapet du representerer (heretter omtalt som «kontoeier») og Rendra AS og regulerer kundens bruk av Rendra O utviklet og tilrettelagt av Rendra AS.

Dersom noen bestemmelse i denne avtalen blir erklært ugyldig, ulovlig eller av noen grunn ikke kan håndheves, skal det ikke påvirke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene i avtalen.

Ved å registrere en konto for bruk av Rendra O via selskapets hjemmeside www.rendra.io eller på annen måte, og herved få tilgang til applikasjonstjenesten Rendra O, som er beskrevet i detalj på WEB siden vår, godtar og aksepterer kontoeier å overholde vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

Personen som inngår avtalen på vegne av kontoeier representerer herved og garanterer for at han eller hun har myndighet til å binde Kontoeier til vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

Avtalen trer i kraft mellom Kontoeier og Rendra AS fra datoen som kontoeier signere salgsbrevet for bruk av Rendra O ( «Effektiv dato»).

 

2 Definisjoner

Følgende definisjoner gjelder:

(A) «Tilknyttede selskaper» betyr ethvert selskap som direkte eller indirekte er kontrollert av en av partene. «Kontroll», betyr her direkte eller indirekte eierskap eller kontroll over mer enn 50 % av de stemmeberettigede aksjer.

(B) «Konfidensiell informasjon» menes all brukerdata og konfidensiell informasjon gitt fra en part til den andre parten eller informasjon som partene har fått tilgang til som følge av bruk av Rendra O. Se også avsnitt 7 om taushetsplikt.

(C) «Brukere» menes personer som er autorisert av kontoeier til å få tilgang til og bruke Rendra O under kontoeiers avtale inkludert brukere fra andre selskap, som arbeider i samme prosjekt og som kontoeier har kjøpt rettigheter til. Brukere som har brukertilgang til kontoeieres konto er en del av denne avtalen.

(D) «Rendra O» betyr webapplikasjon tjeneste levert av Rendra AS som en skytjeneste, og de underliggende programvare som brukes i tjenesten Rendra O.

(E) «Abonnement» betyr rett til å få tilgang til og bruke tjenesten Rendra O i løpet av en avtaleperiode og som er regulert i denne avtalen.

(F) «User Data» betyr personlig identifiserbare data som blir registrert i Rendra O som følge av bruk av Rendra O.

(G) «Bestillingsskjema» betyr bestillings dokumenter og registreringer gjort av kontoeier på Rendra AS sitt nettsted www.rendra.io eller tilbudsskjema som er vedlagt denne kontrakt.

 

3 Bestemmelsene for bruk av Rendra O

(A) Registrering. Kontoeier må gi fullstendig og nøyaktig informasjon under registreringsprosessen.

(B) Abonnement. Rendra AS skal gjøre Rendra O tilgjengelig for kontoeier og dennes brukere for hele avtaleperioden, slik det er definert i denne avtalen og tilbudsskjema som er vedlagt denne kontrakt. Kontoeier er inneforstått med at kjøp av abonnementet ikke er avhengig av levering av eventuell fremtidig funksjonalitet eller funksjoner, eller muntlige eller skriftlige lovnader gjort av ansatte i Rendra AS i forhold til fremtidig funksjonalitet eller funksjoner.

(C) Kompatibilitet. Rendra AS vil informere om hvilke maskinvareenheter som Rendra O kan brukes på, på www.rendra.io , hvor det også blir definert de minimumskrav som stilles til maskinvare og systemkrav for de anbefalte enhetene. Garantien som beskrives i avsnitt 11 (a) gjelder kun for bruk på disse definerte enhetene.

(D) Support. Support utføres via e-post, chat i produktet og telefon. Dette er tilgjengelig i hele avtaleperioden i henhold til de vilkårene som er beskrivet på www.rendra.io og tilbudsskjema som er vedlagt denne kontrakt.

(E) Tilgjengelighet. Rendra AS har som mål å gjøre tjenesten Rendra O tilgjengelig 24/7/365 med så lite nedetid som mulig, og følger bransjens ”best practice” for å oppnå dette. Rendra AS har som mål å tilby Rendra O med 99,9% oppetid. Kontoeier er oppmerksom på at selv om dette er Rendra AS sin målsetting, så vil nedetid kunne forekomme.

 

4 Spesifikke applikasjons krav

Rendra AS tilbyr web-applikasjoner som lar kontoeier og brukere få tilgang til Rendra O på utvalgte mobile enheter og desktop maskiner som bruker browserne Chrome eller Safari. Rendra O fungerer ikke i Internet Explorer.

Mobile enheter må kjøpes separat og er ikke inkludert i kontoeierens abonnement.
Videre kreves det en aktiv Internett-tilkobling, og dette kan medføre datakostnader og / eller andre kostnader for kunden. Kunden må selv inngå egne avtaler om leveranse av internett / WIFI eller for leveranse av 3G/4G fra sin mobiloperatør.

Rendra O bruker streaming-teknologi der kvaliteten på brukeropplevelsen avhenger av båndbredde og nettverk. Vi anbefaler minst 3G på mobilnett eller tilsvarende. De tekniske minimumskrav er 2 GB RAM og støtte for WebGL. Dette vil kunne endres og kunden finner informasjon om det som til enhver tid gjelder på våre WEB sider www.rendra.io .

Rendra O kan samle tekniske data, inkludert informasjon om programkrasj og brukerstatistikk. All bruk av 3 parts software / applikasjoner som brukes av Rendra O, utgjør en del av Rendra O leveransen til kunden uten ekstra kostnader og bruk av tid, og bruk er underlagt vilkårene og betingelsene i denne avtalen.

 

5 Retningslinjer for bruk av Rendra O

(A) Eierskap til Brukerdata. Kontoeier beholder alle rettigheter i og til alle brukerdata. Rendra AS har imidlertid rett til tilgang til brukerdata for å svare på service- eller tekniske problemer og for å forbedre Rendra O.

(B) Innsamling av brukerdata. Kontoeier er ansvarlig for alle aktiviteter som skjer på kontoeierens konto og for eierskap av kontoen. Brukerne som har brukertilgang til kontoeieres konto er en del av denne avtalen. Kontoeier og brukere skal overholde alle lover, forskrifter og konvensjoner knyttet til personvern, publisitet, databeskyttelse, elektronisk kommunikasjon og anti-spamming lover ved bruk av Rendra O.

Rendra AS er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller avgivelse av brukerdata som følge av kontoeiers eller brukernes manglende rutiner for å sikre sine passord til sine brukerkontoer.

(C) Kontoeier og brukere skal bruke Rendra O kun til formål avtalt i kontrakten og tilbudsbrevet. Kontoeier skal ikke:

(i)  forringe sikkerheten i Rendra O,

(ii)  gi tilgang til sin konto til personer som ikke er knyttet til prosjektet med mindre dette er avtalt

(iii)  logge på en server eller konto på Rendra O som kontoeier ikke er autorisert til å ha tilgang på,

(iv)  gjøre deler av Rendra O ubrukelig,

(v)  lease, distribuere, lisensiere, selge eller på annen måte kommersielt utnytte Rendra O eller gjøre Rendra O tilgjengelig for en tredjepart.

(D) Kommunikasjon. Kontoeier er ansvarlig for all kommunikasjon som sendes gjennom Rendra O, og skal overholde alle gjeldende lover og regler i forbindelse med bruk av kontoen.

Eier kan ikke bruke Rendra O for å kommunisere en melding eller materiell som

(i)  er injurierende, skadelig for mindreårige, uanstendig eller utgjør pornografi;

(ii)  krenker immaterielle rettighetene til en tredjepart eller på annen måte er ulovlig;

(iii)  ville gi opphav til sivilrettslig ansvar, eller som

(iii) utgjør eller oppfordrer til handlinger som kan utgjøre en straffbar handling i henhold til gjeldende lover eller forskrifter.

(E) Brudd på retningslinjer for bruk. I tilfelle kontoeier eller brukere bidrar til vesentlig brudd på avsnitt 5 iii), vil Rendra AS forsøke å gi kontoeier mulighet til å fjerne eller deaktivere tilgang til den som har misbrukt Rendra O. Rendra AS forbeholder seg retten til å umiddelbart fjerne slikt etter eget skjønn og uten forhåndsvarsel til kontoeier, dersom slikt innhold er krenkende. Rendra AS forbeholder seg også retten til umiddelbart å suspendere tilgang til Rendra O hvis slikt inntrer.

 

6 Tredjepartsleverandører

(A) Kjøp av ikke-Rendra produkter og tjenester. Kontoeier akseptere at tredjeparts tjenester som i dag ikke er en del av Rendra O kan bli gjort tilgjengelig for kontoeier. Kontoeiers beslutning om å anskaffelse skal utelukkende inngås mellom kontoeier og gjeldende tredjepartsleverandør. Rendra AS garanterer ikke support til tredjeparters produkter eller tjenester.

(B) Tredjeparts Applikasjoner og brukerdata. Kontoeier godkjenner at Rendra ASs avtaler med 3rd parts leverandører og kan medføre at Rendra O tillater leverandørene av slike programmer, å få tilgang til brukerdata for at disse programmene skal fungere bedre sammen med Rendra O.

 

7 Taushetsplikt

(A) Konfidensiell informasjon. Konfidensiell informasjon skal ikke omfatte informasjon som:

  1. (i)  er kjent offentlig;
  2. (ii)  er allment kjent i bransjen ;
  3. (iii)  har blitt kjent offentlig, uten feil av mottakende part

(B) Konfidensialitet. Mottakeren skal ikke avsløre eller bruke konfidensiell informasjon uten samtykke fra den part som har avgitt informasjon.

(C) Partene plikter å bevare taushet om alle konfidensielle opplysninger ervervet som følge av bruk av Rendra O, også etter avtaleperiodens utløp.

(D) Hvis den mottakende part er tvunget av lovverket til å avsløre konfidensiell informasjon skal denne varsle den andre part på forhånd. Den part som har avgitt konfidensiell informasjon skal selv kontakte myndighetene og avgi den informasjon som kreves / ønskes.

 

8 Priser

Pris for abonnement på Rendra O er angitt i tilbudsbrevet. Avtalt pris og betingelser er basert på kjøp av abonnement og ikke på faktisk bruk. Moms og andre avgifter til nasjonale og lokale myndigheter kommer i tillegg.

(A) Fakturering og betaling. Med mindre annet er avtalt mellom partene, skal abonnementer betales med e-post faktura. Kontoeier plikter å oppgi riktig faktura adresse og merking.

(B) Forsinket betaling. Betaling som ikke er betalt innen forfallsdato skal forrentes med 1,5% eller den maksimale høyeste tillatte sats på utestående saldo per måned.

(C Hvis kontoeierens er mer enn fjorten (14) dager forsinket forbeholder Rendra AS seg retten til å suspendere kontoeiers tilgang til Rendra O.

(d) Skatter og avgifter. Rendra AS er ikke ansvarlig for merverdiavgift, nasjonale skatter eller avgifter.

(E) Hvis Rendra AS mener det er nødvendig å pådra seg ekstra kostnader eller utgifter for å gi kunden support skal dette avtales på forhånd.

 

9 Rettigheter

(A) Rendra O og alle immaterielle rettigheter deri og alle immaterielle rettigheter knyttet til levering og støtte er eid eller lisensiert av Rendra AS. Kontoeier erkjenner at Rendra AS eier all opphavsrett, IP, varemerker, varenavn, patentert og / alle andre immaterielle rettigheter som eksisterer som en del av leveransen og bruk av Rendra O. Dette omfatter også endringer, oppgraderinger eller forbedringer utført i avtaleperioden.

(B) Kontoeier og / eller brukere skal ikke:

(i)  fjerne eller skjule eventuelle meldinger om opphavsrett, varemerke eller andre

proprietære merknader i eller på Rendra O eller tilhørende dokumentasjon,

(ii)  modifisere, oversette eller lage avledede produkter basert på Rendra O;

(iii)  opprette en kobling til Rendra O eller speile innholdet som finnes her eller gjøres

tilgjengelig for kunden som følge av bruk av Rendra O,

(iv)  foreta omvendt utvikling, dekompilere, demontere eller på annen måte forsøke å

avdekke kildekoden eller underliggende ideer eller algoritmer i Rendra O;

(v)  ha tilgang til Rendra O for å (a) bygge et konkurransedyktig produkt eller en tjeneste,

eller (b) kopiere ideer, egenskaper, funksjoner eller design av Rendra O.

 

10 Varighet og oppsigelse

(A) Avtalen starter fra den dato avtalen er signert med mindre annet er avtalt og fortsetter til utløp eller oppsigelse av denne avtalen.

(B) Oppsigelse. Kontoeier kan kansellere kontoen og avslutte denne avtalen når som helst ved å gi skriftlig varsel til Rendra AS. Deretter påløper det 3 måneders oppsigelsestid som løper fra den 1. i den påfølgende måned. Abonnementsavgift løper i oppsigelsesperioden og refunderes ikke.

(C) Denne avtalen kan sies opp av begge parter:

(i)  med tre måneders skriftlig varsel dersom vesentlige brudd på eller mislighold som definert i denne avtalen eller

(ii)  umiddelbart, dersom en av partene blir gjenstand for en begjæring i konkurs eller andre forhold som for eksempel insolvens, avvikling eller overdragelse til fordel for kreditorer; eller

(iii)  umiddelbart ved vesentlige brudd på punkt 5.

Pris på abonnementet skal betales i henhold til avsnitt 8 og kan ikke refunderes.

(D) Øvrige bestemmelser definert i 2, 3, 4, 5, 6,7, 9, 11, 12, 13, 14, i denne avtalen skal bestå ved et eventuelt opphør eller utløp av denne avtalen.

11 Garantier og ansvarsfraskrivelse

(A)  Funksjonalitet garanti. Rendra AS garanterer at Rendra O i stor grad vil operere i samsvar med den presentasjon som ligger på våre WEB sider.

(B)  Sikkerhetsgaranti. Rendra AS og deres hosting-leverandører skal bestrebe å sikre at brukerdata vil bli opprettholdt nøyaktig og ivaretatt, samt ha tekniske og fysiske kontroller for å beskytte brukerdata mot ødeleggelse, tap, endring, uautorisert utlevering til tredjeparter eller uautorisert tilgang av ansatte i Rendra AS.

(C)  Ansvarsfraskrivelse. Rendra O er en webapplikasjon service som det abonneres på ”as is”. Rendra AS forplikter seg ikke til å utvikle Rendra O videre med nytt innhold selv om kunden ønsker dette. Rendra AS kan ikke garantere at alle feil i Rendra O kan eller vil bli korrigert umiddelbart.

(D)  Rendra AS garanterer ikke for at alle funksjoner i Rendra O vil møte kontoeierens krav eller at driften av Rendra O vil være uavbrutt eller feilfri. Rendra AS er ikke ansvarlig for nøyaktigheten, fullstendigheten eller lovligheten av å vise brukerdata på Rendra O.

12 Ansvarsbegrensning

(A)  Ansvarsbegrensning. Hverken kontoeier, Rendra AS eller underleverandører skal være ansvarlig for leveranse som ikke er avtalt i denne kontrakt. Rendra O er til enhver tid beskrevet på Rendra AS sine WEB sider og den versjon som gjøres tilgjengelig for kunden, er den versjon som foreligger i demoprosjektet av Rendra O.

(B)  Rendra AS forbeholder seg rett til å kreve betalt for utvikling av moduler som ikke er en del av Rendra O da avtalen ble inngått. Kunden står fritt til å si ja til å kjøpe nye moduler.

(C)  Kontoeier har til enhver tid ansvar for at brukerne har tilgang til siste oppdaterte tegninger og modellfiler. Kontoeier har selv ansvar for å påse at tegninger og modellfiler samt sammenstilt modell i Rendra O er den siste versjon som er gjeldende. Rendra AS kan ikke stå til ansvar dersom brukerne i et prosjekt utfører handlinger som gjør at tegninger og modellfiler ikke blir oppdatert.

(D) Kontoeier har til enhver tid ansvar for å lære opp sine brukere i bruk av Rendra O. Rendra AS skal ikke stå til ansvar for feil og følgekonsekvenser som følge av at brukere og enkeltpersoner som får tildelt brukerrettigheter i Rendra O fra kontoeier, utfører sitt ansvar og sine oppgaver feil.

 

13 Gjensidig erstatning

  1. (A)  Rendra AS skal holde kontoeier skadesløs for ethvert tap, skade eller kostnad (inkludert rimelige advokathonorarer) som påløper i forbindelse med krav om, søksmål og rettssaker laget eller rettet mot kontoeier av en tredjepart med påstand om at bruk av Rendra O, krenker denne tredjeparts immaterielle rettighetene.
  2. (B)  Erstatning av kontoeier. Kontoeier skal holde Rendra AS skadesløs for ethvert tap, skade eller kostnad (inkludert rimelige advokathonorarer) som påløper i forbindelse med krav laget eller reist mot Rendra AS av en tredjepart som følge av eller i forbindelse med kontoeieres eller brukere som har fått tildelt rettigheter av kontoeier, i bruk av Rendra O.

 

14 Alminnelige bestemmelser

Denne avtalen med tilbudsbrev, eventuelle vedlegg og eventuelle endringer inngått skriftlig mellom partene, utgjør hele avtalen mellom kontoeier og Rendra AS og erstatter alle tidligere avtaler og diskusjoner.

(A) Marketing. Ingen av partene kan gi pressemeldinger knyttet til denne avtalen uten den andre parts skriftlige samtykke. Hver av partene kan sette navn og logo på den andre parten i sin liste over kunder eller leverandører i samsvar med den andre parts standard retningslinjer.

(B) Forholdet mellom Kontoeier og Rendra AS. Kontoeier og Rendra AS er uavhengige kontraktører. Denne avtalen skaper ikke en joint venture eller partnerskap mellom partene.

(C) Rendra AS kan revidere denne avtalen innen avtaleperioden og plikter å meddele kunden / kontoeier om vesentlige endringer. Kontoeier plikter imidlertid å holde seg oppdatert om kontraktsendringer på Rendra AS sine Web sider.

(D) Denne avtalen og avtalens innhold og rettigheter eller forpliktelser i denne avtalen skal ikke kunne overdras til 3rd part uten skriftlig samtykke fra den andre parten.

(E) Plikter og rettigheter for partene i denne avtalen skal reguleres av norsk lov og rett uten hensyn til motstridende juridiske prinsipper. Partene samtykker til at den eksklusive jurisdiksjonen er Bærum tingrett, Norge.

(F) Eventuelle endringer knyttet til denne avtalen skal være skriftlig og skal anses å ha blitt en del av avtalen fra den dato som er avtalt og signert.

(G) Force Majeure. Ingen av partene i denne avtale skal være ansvarlig overfor den andre for eventuelle feil eller forsinkelser i utførelsen av forhold som ligger utenfor selskapets kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, brann, arbeidsskader, statlig inngripen eller terrorisme, forutsatt at parten gir skriftlig varsel om slike forhold til den andre parten og bruker rimelige anstrengelser for å overvinne slike utfordringer.

Rendra AS
Attn: Daglig Leder
Postboks 577
1327 LYSAKER
NORGE
E-post skal rettes til: office@rendra.io